PROFESOR ANDRZEJ ZALEWSKI

andrzej_zalewskiAndrzej Zalewski urodził się 04.02.1898 roku w Warszawie. W roku 1915 ukończył średnią realną szkołę im. E.Konopczyńskiego i wstąpił na Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej. W roku 1916 został szefem głównej Kwatery Harcerstwa, a 3 lata później ukończył Szkołę Podchorążych w Warszawie. Zwolniony z wojska w roku 1921 uzyskał wkrótce dyplom na Politechnice Warszawskiej i rozpoczął swoją pierwszą prace zawodową w Spółce Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich zostając w 1928 roku dyrektorem zarządu. W Ostrowcu też zdobywał w ciągu 16 letniego okresu pracy swoje wybitne doświadczenie organizatora i kierownika, a kierowane przez niego Zakłady uległy zasadniczemu rozwojowi w zakresie nowoczesności technologii i organizacji.
W roku 1938 został wybrany na urzędującego wiceprezesa nowo powstałej Naczelnej Organizacji Hutnictwa rozwiązanej w październiku 1939 roku wobec okupacji niemieckiej. W czasie wojny zajmował się tajnymi studiami organizacji przemysłu i działał w dywersji technicznej. Po wyzwoleniu w lutym 1945 roku został doradcą Ministerstwa Przemysłu do spraw Hutnictwa w Katowicach. Był też w tym czasie Przewodniczącym Komisji Rozbudowy Hutnictwa która w tymże roku opracowała wytyczne hutniczego planu III letniego o ogromnym znaczeniu gospodarczym dla całego zniszczonego kraju. W listopadzie 1945 roku powołany został do Rady Naukowej Instytutu Węglowego i Centralnego Urzędu Planowania, a następnie przeszedł do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Brał udział w opracowaniu kolejnych planów inwestycyjnych do roku 1950. W roku 1947 został delegowany do USA jako ekspert. Będąc wiceprzewodniczącym komisji importu inwestycyjnego bierze udział w rokowaniach z Międzynarodowym Bankiem Inwestycyjnym w USA, a w roki 1948 przewodniczy sesji Komitetu Przemysłu Europejskiego Komitetu Ekonomicznego ONZ i wybrany zostaje wiceprzewodniczącym Komitetu na rok 1949/1950.
Działalność naukowa Andrzeja Zalewskiego rozpoczyna się w 1949 roku od stanowiska wykładowcy i następnie zastępcy profesora oraz kierownika Zakładu Projektowania Hutnictwa w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W całej swojej działalności w AGH Andrzej Zalewski związany był głównie z Wydziałem Metalurgicznym, w tym niemal 20 letnim okresie zawarł się jego niezwykle bogaty dorobek naukowy i wielki wpływ wychowawczy będący rezultatem jego nieprzeciętnej osobowości. W latach 1952-1956 zajmował się organizowaniem Katedry Ekonomiki i Organizacji Produkcji Hutniczej, której kierownictwo objął w 1956 roku, jako docent etatowy, a następnie od 1960 roku jako profesor nadzwyczajny. Katedrą tą kierował do chwili przejścia na emeryturę w 1968 roku. Do ostatnich lat swojego życia był doradcą w zakresie problematyki ekonomicznej i organizatorskiej w polskim hutnictwie. Profesor Zalewski zajmował się w swojej działalności naukowej i dydaktycznej problematyką ekonomiki, organizacji i zarządzania w hutnictwie żelaza i stali. Był człowiekiem nie tylko niespotykanej pracowitości, ale łączył z nią również sentymentalność, punktualność a nawet niezmienność pewnych nawyków zarówno w pracy jak i w kontaktach ze swoimi współpracownikami. Profesor Zalewski przyczynił się w sposób zasadniczy do powstania w 1957 roku w AGH sekcji inżynieryjny-technicznej na wydziale metalurgicznym. Szczególnie duże zasługi położył jako koordynator spraw rozbudowy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Był autorem wielkiej ilości publikacji naukowych wśród których należy wyróżnić: „Automatyzacji a zarządzanie (1962), „Automatyzacji a kwalifikację kadr kierowniczych (1962)”,”Asymetria histogramów wydajności (1963)”, „Organizowanie środków trwałych i związek z przepisami w działalności organizatorów(1964)”,”Koordynacja działalności przemysłu a ocena pracy jednostek gospodarczych(1965)”. W latach 1971-1972 przewodniczył IV zespołowi Rządowej Komisji ds. Unowocześnienia Systemu Funkcjonowania Gospodarki Państwa pracując nad kolejnymi propozycjami zmian w systemie działania Wielkich Organizacji Gospodarczych. W latach 1969 – 1971 był przewodniczącym powołanego wyniku jego inicjatywy Komitetu Nauk Organizacji Zarządzania PAN, a w latach 1968-1974 piastował godność Prezesa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, a następnie przewodniczącego Rady Naukowej tego Towarzystwa.
Literatura:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej
Jubileusz 90-lecia Wydziału
1922-2012
Kraków 2012